1. YAZARLAR

  2. Ediz SÖZÜER

  3. Keşif Yolculukları Risale-i Nur Eğitim Programı
Ediz SÖZÜER

Ediz SÖZÜER

Yazarın Tüm Yazıları >

Keşif Yolculukları Risale-i Nur Eğitim Programı

A+A-

Bir proje kıymetinde olduğuna inandığımız kitap çalışmamızdan yararlanılarak hazırlanan Risale-i Nur eğitim programımızı takdim etmek istiyoruz. “Olağanüstü Bir Hazinenin Keşif Yolculuğu: Risale-i Nur İzah Metinleri” isimli bu kitap çalışmamızın içeriğinin, toplum olarak muhtaç olduğumuz zihinsel dönüşüme ciddî katkılar sağlama kabiliyetinde olduğuna inanıyoruz.

İslâm medeniyetinin insanlığın maddî ve manevî gelişimine yaptığı büyük katkının ilim dalındaki en nadide numunelerinden biri, bu vatan topraklarında ortaya çıkmış ve manevî bir ilim hazinesi olarak, içindeki elmas kıymetindeki hakikatlerin keşfedilmesini ve bütün bir insanlığa mal edilmesini bekleyen Risale-i Nur eserleridir. Yüksek kıymeti haiz bir ilmî eserin gerçek manada anlaşılması ve insanlığa mal edilmesi, çoğu zaman eser üzerinde yapılan çok yönlü çalışmalarla gerçekleşmiştir. İşte “Kâinatın Sırrını Keşfeden Kitaplarla Tanışın!” sloganıyla takdim ettiğimiz “Risale-i Nur izah metinleri” kitap çalışmamızın ve bu çalışmamız üzerine bina edilen Keşif Yolculukları Risale-i Nur Eğitim Programımızın maksadı tam da budur:

Söz konusu eserin incelenmesi, eserle ilişkili temel kavramla-rın kavranılabilmesi, varoluş üzerine güncel bilimsel yaklaşımlara sağlıklı bakış açıları geliştirebilmesi, eserin ele aldığı konuların daha iyi anlaşılabilmesi ve kabul görecek alternatif bir bilimsel yoruma yön verecek düzeyde ciddî bir ilmî keşif ve kaynak eser olarak benimsenmesine, ayrıca kıymetine uygun, güncel ve akademik bir tarzda yeniden takdim edilebilmesine zemin hazırlamak. Emsal teşkil etmesini ümit ettiğimiz Risale-i Nur İzah Metinleri çalışmalarımızla çıktığımız keşif yolculuğunda, kâinatın varoluşunu ve işleyişini açıklamaya yönelik ortaya atılmış teorileri ve güncel bilimsel yaklaşımların en meşhurları üzerinde incelemeler yaptık ve alternatif bir bilimsel yorum düzeyinde değerlendirmeler ortaya koyduk ve biz de bu manaya hizmet etmeye çalıştık.

Yani çalışmamız şu önemli konuda katkıda bulunan bir içeriğe sahip: Bediüzzaman Said Nursi’nin asrın başında yenilikçi bir eğitim projesi olarak takdim ettiği “aklî ve dinî ilimlerin bir arada okutulmasıyla beraber, birbirleriyle barıştırılması ve kaynaştırılması”nın özel ismi olan “Medresetüzzehra eğitim yaklaşımı”nın bilim felsefesini oluşturmaya ve yaratıcının varlığına dair diğer bilimsel yaklaşımlara alternatif olacak bilimsel model, yorum ve kabul görecek ilmî yaklaşımlar üretmeye katkıda bulunarak, yaratıcının varlığını kabul eden bir eğitim yaklaşımının bilim dünyasına nasıl takdim edileceği hakkında ciddî çözümlemeler ve fikrî altyapı niteliğinde incelemeler ortaya koymak. Bu kitap çalışmamızın ve eğitim programımızın içeriğinin, toplum olarak muhtaç olduğumuz zihinsel dönüşüme ciddî katkılar sağlama kabiliyetinde olduğuna inanıyoruz. Bir toplumu şekillendirmek ve değiştirmenin yolu insan inşasından geçmektedir. İşte size takdim ettiğimiz çalışmamızın da bütün gayreti, bu yoldadır.

Bu çalışmamızı, ilk andan itibaren “sadece bir kitaptan çok daha fazla bir şey” olarak gördük. Çok fonksiyonlu bir toplumsal dönüşüm projesi olarak tasavvur ettik. Bu çalışmanın cidden önem vererek bakılmaya layık kıymette olduğuna ve –basit, tüketilecek bir kitap çalışması olarak değil-, kapsamlı ve sürekliliği olan bir proje gözüyle bakılarak hassasiyetle değerlendirilmesi gerekliliğine itikad ediyoruz. Çalışmalarımız ortadadır. İnandığımız gibi bir kabiliyet ve kıymete sahip olup olmadığını görmek için her şekilde tetkik edilebilir.

Bir Proje Kıymetinde Olduğuna İnandığımız Bu Çalışmadan Beklenen Faydalar:

1-İslam’ı çağın anlayışına en uygun ve aklî şekilde takdim eden Risale-i Nur’u toplumun her kademesine yaymak ve her çeşit tahsil seviyesindeki insanların kolay anlayabileceği, zevkli, rahat ve etkili bir şekilde eserlerle tanıştırmak.

2-Risale-i Nur eserlerinin içindeki Kur’ânî hakikatleri farklı, modern bir sunumla ve anlaşılabilir bir şekilde akademik kadrolara ve ‘aydın-entellektüel kesim’e takdim etmek.

3-Altı iman esasının ve imana dair temel kavramların kapsamlı bir şekilde ele alındığı detaylı içerik sayesinde, sadece bu çalışmanın okunması durumunda bile imanî bilgilerin ciddî bir ölçüde elde edilmesi imkânının okuyucunun/katılımcının eline verilmesi.

4-Risale-i Nur içindeki kavramların, delil ve yaklaşımların popüler bilim yaklaşımları ile karşılaştırmalı olarak (Risale-i Nur’un Kur’ânî çizgisine uygun, ölçülü bir kıvam ve üslupta, zihinleri bulandırmadan) ele alınması ve kıymetine layık, güncel ve akademik bir tarzda yeniden takdim edilebilmesi.

5-Risale-i Nur’u ilk defa okuyacaklara kapsamlı bir rehber ve yardımcı kitap özelliği olmak ve bu çalışmayı okuyan veya programa katılan kişinin Risale-i Nur’u anlamakta ve imanî ilimlerin tahsilinde ve bu alanda kendini yetiştirmek konusunda ciddî bir altyapı kazanması.

6-Birçok kişinin herhangi bir yardım almadan Risale-i Nur Külliyatı’nın tamamını 3-4 sefer okuduktan sonra ancak gelebileceği seviyeye, bu kitap okunduktan sonraki ilk külliyat okumasının sonunda ulaşabilmesini sağlayan bir yol açılması.

8-Risale-i Nur'u okuyan ve okumaya devam edenlerin ise daha iyi anlamalarına ve farklı mana açılımlarına vesile olmak ve alternatif bir hizmet aracını ellere vermek.

9-Risale-i Nur’un sadeleştirilmiş versiyonlarına tercih edilebilir düzeyde ciddî bir alternatif teşkil etme.

10-Emsal izah çalışmalarını teşvik edecek bir model ve hareket noktası olma. (Metinde inşa edilmeye çalışılan anlatım yapısı ve kullanılan metotların çok sayıda olması ve gelişen, değişken ve standart dışı farklı anlatım metotlarının bir arada kullanılması, çalışmanın bu noktayı çok kuvvetlendiren önemli bir yönüdür)

11-Sahip olduğu göz dolduran cazip, modern, merak uyandıran içerik ve başlıklarıyla, daha eseri hiç okumadan sadece detaylı konu fihristini inceleyen bir müminin imanına nokta-i istinad olabilecek kuvvette olması ve bir ateistin ise inadî ve tecavüzkâr inkârını kırabilecek ciddî bir kapsama sahip bulunması.

12-Ayrıca esere kasd-ı mahsusla eklenen detaylı konu fihristi ile, izah çalışmalarına ve sadeleştirmeye ayrılan özel bölümlerin, bu tarzdaki izah çalışmasına muarız olanlara ve sadeleştirme taraftarlarına karşı kendi kendini müdafaa etmesi ve mukabele etmesi.

13-Kitap içeriğine eklenen özel bölümlerin “Risale-i Nur Külliyatı’nı ciddî okumak, Risale-i Nur derslerine katılmak ve eğitim gönüllülerinden oluşan Nur camiasıyla tanışmak” konularında ciddî bir köprü vazifesi görmesi ve böylece okuyucunun istifadesinin kitapla sınırlı kalmasının engellenmesi.

Aynı tarzda ve kapsamda bir çalışmaya rastlamadığımızdan, önemli bir boşluğu dolduracağına ve özellikli bir ihtiyaca cevap vereceğini hayal ettiğimiz bu çalışmanın sadece "Detaylı Konu Fihristi" bölümünü bile incelemeniz, nasıl bir çalışma ile karşı karşıya olduğunuz hakkında fikir verecek. Örnek metinler içeren ve "Detaylı Konu Fihristi"ni de içeren Kitap çalışmamızın tanıtım dosyasına https://yadi.sk/d/WKS8qwbXdkT7i adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca talep eden herkese kitap çalışmamızın tamamlanmış halini maille gönderebiliriz. Çalışmalarımızın yayınlandığı Facebook Resmi Sayfamıza sitenin veya internet sitenizin arama bölümüne Ediz Sözüer-resmi sayfa yazarak ulaşabilirsiniz ve facebook’a üye olmasanız da sayfadaki tüm paylaşımları görebilirsiniz.

Kitap içeriği, Risale-i Nur Külliyatı içinden seçilen 19 temel risaleden oluşmaktadır. 23. Söz, Tabiat Risalesi, Haşir Risalesi ve Kader Risalesi ve ilk sekiz Söz’den oluşan on iki temel risalenin tamamı, diğerlerinin ise sadece konuyla ilgili seçilen bölümleri kitabımıza alınmıştır. Eserlerin asıl metinleri baş tarafa yazılmış, dipnotlarda kelime ve kavram açıklamaları yapılmış ve devamında izah metinlerine yer verilmiştir. Ara sıra ihtiyaç oldukça eser metninin içine de, ara notlar şeklinde izah metinleri konulmuştur. Çalışmada, basitten karmaşığa ve kolaydan zora doğru gelişen bir akış tercih edildiğinden kitabın ikinci bölümünde yer alan (özellikle Tabiat Risalesi, 29.Söz ve Haşir Risalesi izah metinleri gibi) bölümler incelenmeden metin üslup ve niteliği hakkında önyargılı kanaatlerden kaçınılmalıdır.

İki ana bölümden oluşan çalışmamızın ilk bölümünün ismi: “İman Hazinesinin Kıymetini Keşfetmek”.

Bu bölümde, dinin insanlara teklif ettiği iman ve ibadetin insan için ne anlam ifade ettiği ve önemi, Kâinatın gizli kalmış sırrını dinin nasıl çözdüğü, İmanın güzellikleri ve insanın gerçek kıymetinin iman ile ortaya çıkması, Kâinatın sırrını anlamada Kur'an ve felsefe ilimlerinin ne düzeyde oldukları anlatılmaktadır. Son olarak ise dinin, peygamberler eliyle getirdiği büyük müjdesinin ve ölüme getirdiği muhteşem çarenin ne kadar büyük bir müjde olduğuna yakından bakmaya çalışıyoruz ve şu sorunun cevabını arıyoruz: “Acaba bize ebedî bir hayatı kazandıracak olan hakikî bir iman, nasıl bir özelliğe sahiptir?” Bu ilk bölümü, bir hazinenin ne kadar büyük ve kıymetli olduğunun anlaşılması olarak anlayabiliriz.

Çalışmamızın ikinci bölümünün konusu ise:  “İman Hazinesinin Varlığını Delillerle İspatlamak”.  Bu bölümde ise altı iman esası delilleriyle ispat ediliyor. Yani, ilk bölümde kıymeti anlaşılan, elde edilmek istenilen hazinenin varlığı ikinci bölümde ispatlanmakta, yeri keşfedilmekte ve en nihayetinde hazineye ulaşılmakta ve bu büyük ve ihtişamlı hazine elde edilmektedir. En önce imanın ne büyük bir nimet ve ne kadar kıymetli bir hazine olduğunu anlamak, hazineye ve hazinenin delillerine vereceğiniz önemi belirleyecektir. Bununla birlikte, ilk bölümde de, ciddi anlamda bir hakikat ve delil arayışına girilmiş olduğu görülecektir.

Çalışmamızla ilgili bir Mazeret ve İzahta bulunmak istiyoruz. “Bir şey tamamıyla elde edilemediği takdirde o şeyi tamamıyla terk etmek caiz değildir” kaidesi düstur alınarak yapılmasına teşebbüs edilen elinizdeki bu çalışma; önemli bir hizmete vesile olması, bir boşluğu doldurabilmesi ve ciddî bir ihtiyacı karşılaması maksadıyla, birçok yönden elverişsiz şartlar altında, ciddî zahmet ve gayretlerle, herhangi bir İslamî ilim dalında uzmanlığı bulunmayan kusurlu bir kardeşiniz tarafından, kendi kusurlarına bakmadan, her nasılsa bu işe girişmeye cesaret edilerek eksiğiyle, kusuruyla hazırlanmıştır. Bu çalışmamızın izah metinlerinin, mükemmellikten uzak olmasıyla beraber, acz ve kusurlarımıza nispet edildiğinde, ümidimizin ve kabiliyetimizin üstünde harika bir şekilde telif edildiği görülüyor. Bardağın dolu olan tarafından bakılmasını ve kusurlarımızın nazar-ı müsamaha ile karşılanmasını rica ediyoruz.

İzah edilmesi gereken bir husus da şudur: Çalışmamızda bilimsel birçok yaklaşımın ele alınmasına ve çok sayıda bilimsel bilgiden yararlanmamıza rağmen, bu konuda Risale-i Nur’un Kur’ânî bir metot ve üslub olan “muhaliflerin fikirlerini ve itirazlarını zikretmeden cevap vererek, zihinlerin bulanmasını önlemek ve eğer gerekirse karşıt fikirlerin iddialarından özlü olarak bahsetmek” ve “imanî hakikatlerin izahını felsefî bir tarzda yapmamak ve lüzumsuz, faydasız bilgi yığınlarıyla ve ilmî detaylarla boğmamak” iki temel esasını aynı kıvamda çalışmamızda da uygulamaya çalıştık. İslamiyetin esaslarının ne kadar derin olduğunu ve fen ve felsefenin en derin meselelerinin onlara kıyasen çok yüzeysel kaldığının farkında olarak, iman hakikatlerinin gerçeklik ve doğruluğunu onların üzerine bina etmedik, bilim ile İslamiyeti aşılamak metoduyla gitmedik, İslamiyetin kıymetini düşürmedik. Kullandığımız bilimsel verileri çorbada tuz miktarında ve uygun oranda kullanmaya gayret ettik. Fakat tabi çalışmamızın maksadı, Risale-i Nur’un bazı yerde özlü olarak beyan ettiği ve detaysız bıraktığı bazı delilleri izah ederek zihinde netleştirmek ve o delilllerin doğruluğunu ispat etmek olduğundan, gerekli oldukça bilimsel bilgilere de müracaat edildi ve detaylar verildi. Bu izahlar yapılırken Risale-i Nur’un meseleleri ele alış tarzına uygun metotlar ve herkesin anlayabileceği anlaşılır bir üslup kullanıldı.

Bu nedenle çalışmamız, bu alanda telif edilmiş ve çok sayıda gereksiz detaylar ve bilimsel bilgiler bulunan ve esas maksat olan iman hakikatlerinin içlerinden ayıklanması için özel bir gayret gerektiren ve felsefî yaklaşımlarla hazırlanmış çalışmalarla asla karıştırılmamalıdır. Misal olarak Tabiat Risalesi Açılımları seminer videolarımızın yer aldığı video kanalımızda yer alan “Göz Mucizesi” ve “Sinek Mucizesi” kısa videolarına dikkat edildiğinde bu açıkça görülecektir. Kanalımıza ulaşmak için, youtube.com/c/EdizSözüer adresini yazmanıza gerek olmadan http://www.youtube.com internet adresinin arama bölümüne “Ediz Sözüer” veya “Tabiat Risalesi Açılımları” yazarak ulaşabilirsiniz. 9 seminer videosu ve 24 adet kısa video ve bir fragman (tanıtım) videosu ile toplamda tam 34 adet keşif videosu ile YouTube kanalımız, hakikat arayışında çok ciddî bir kaynak olma mahiyetini taşıyor. Bu seminerlerin tüm metin, sunum ve video dosyaları ayrıca yandexdisk üzerine yüklendi ve açık bir kaynak olarak paylaşıma açıldı ve indirme linkini facebook adresimizde yayınladık.

Keşif Yolculukları Risale-i Nur Eğitim Programızın ilk dersini geçtiğimiz 31 Ocak cumartesi günü verdik ve Allah kısmet ederse iki haftada bir sürekli bir program olarak gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Güncel program saatini facebook sayfamızda bulabilirsiniz. Şu an itibariyle bu ilk dersimizin ve burada kısaltılmış şekilde takdimini yaptığımız eğitim programımızın birtakım hususi paylaşımlarla ve tespitlerle sunulan ve özellikle eğitim ve akademik camiaya hitap eden detaylı takdimini ve ortaya çıkış macerasını Youtube kanalımızdan izlemenizi arzu ediyoruz. Facebook ve Youtube internet sitelerimizde yayınlanan videolar ve görsel destekli dersler, hem yazılı olarak kaleme alınmış hakikatleri, sözlü ve görsel bir şekilde izleyerek daha iyi anlama imkânı sunuyor, hem de etrafımızdaki insanları bu hakikatlerden haberdar etmek için, elimizde kuvvetli bir hizmet aracı oluyor.

Kitap çalışmamızı okuyan veya görsel ve interaktif bir kitap mahiyetinde olan eğitim programımızı, bizzat katılarak ya da internet üzerinden videolarını izleyerek tamamlayan biri ise Risale-i Nur Külliyatı'nın önemli bir bölümünü elde etmiş ve bu eserlerin ders verdiği yüksek iman ilmini tahsil etmede ciddî bir adım atmış olacaktır.

Hayalimiz, yukarıda bahsettiğimiz gibi çalışmamızın toplumsal faydası yüksek bir eğitim projesi niteliğinde görülerek desteklenmesi, sahip çıkılması ve yaygınlaştırılmasının temin edilmesidir.

Hürmet ve muhabbetle arz ediyoruz.

“Risale-i Nur Eğitim Programı Takdimi” Videosu:

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

YORUM KURALLARI: Risale Haber yayın politikasına uymayan;
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve BÜYÜK HARFLERLE yazılmış yorumlar
Adınız kısmına uygun olmayan ve saçma rumuzlar onaylanmamaktadır.
Anlayışınız için teşekkür ederiz.
1 Yorum