1. HABERLER

  2. SAĞLIK

  3. Hipertansiyon hastalarının yaptıkları 8 hata
Hipertansiyon hastalarının yaptıkları 8 hata

Hipertansiyon hastalarının yaptıkları 8 hata

Ülkemizde çoğunu kadınların oluşturduğu 18 milyona yakın hasta yüksek tansiyona karşı mücadele veriyor.

A+A-
Ülkemizde her 4 ölümden biri, hipertansiyon sonucu oluşuyor. Tansiyon hastalarının yaptıkları hatalar hayati tehlikede önemli rol oynuyor.
 
Hipertansiyon kontrol altına alınamadığında birçok organı etkileyerek başta kalp damar hastalıkları olmak üzere; böbrek yetmezliği, görme kaybı, hatta felç gibi ölümcül sonuçlara yol açabilen tehlikeli bir hastalık. Acıbadem Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Karabulut, hipertansiyon hastalarının en sık yaptıkları 8 hatayı ve bunların yol açtıkları sorunları anlattı.
 
1- Hipertansiyonu ciddiye almamak
‘Bün­yem, yük­sek tan­si­yo­na alış­mı­ş’ de­yip hi­per­tan­si­yo­nu cid­di­ye al­ma­mak ya­pı­lan en bü­yük ha­ta­lar­dan bi­ri. ‘Ben tan­si­yo­nu­mun yük­sel­di­ği­ni hissediyo­ru­m’ de­yip ya­kın­ma ol­ma­yan za­man­lar­da kan ba­sın­cı­nı ölç­tür­me­mek de önem­li ha­ta­lar­dan. Tan­si­yon sin­si bir has­ta­lık. Ki­şi ken­di­ni iyi his­set­se bile, yük­sek tan­si­yon da­mar­lar­da­ki ha­ra­bi­ye­ti­ni sür­dü­rü­yor.
 
2- İlaç dışı tedavileri ihmal etmek
Hi­per­tan­si­yon te­da­vi­sin­de ilaç dı­şı te­da­vi­ler de bir o ka­dar önem­li. Ya­şam şek­li de­ği­şik­li­ği; tu­zu azalt­ma, dü­zen­li spor, ide­al ki­lo­ya ulaş­ma, si­ga­ra­dan uzak­laş­ma ve hi­per­tan­si­yon di­ye­ti­ni kap­sı­yor. An­cak ilaç kul­la­nan has­ta­la­rın ço­ğu ilaç­sız te­da­vi­yi ih­mal edi­yor. İlaç­sız te­da­vi­ye dik­kat edil­mez­se an­ti­hi­per­tan­sif ilaç­la­rın da et­ki­si çok aza­lı­yor ve­ya or­ta­dan kal­kı­yor.
 
3- İlaç tedavisine ara vermek
Birçok hasta kan basıncı ilaçlarla kontrol altına alındığında, kendilerini rahatsız eden baş ağrısı, nefes darlığı ve çarpıntı gibi yakınmalar ortadan kalktığında veya ilacı bittiğinde ilaç tedavisini yarıda bırakabiliyor. Oysa kısa süreli bile olsa tedaviye kesinlikle ara verilmemeli. Çünkü tedavide amaç sadece hastayı o dönemde rahatsız eden yakınmaları gidermek değil, aynı zamanda hedef organ hasarını önleyerek veya geri çevirerek kalıcı sakatlık ve ölümleri azaltmak.
 
4- İlaçtan yan etki yapar diye kaçınmak
Bu düşünce kesinlikle yanlış. Eğer ilaç tansiyonu iyi kontrol etmiş ve kişide belirgin yan etki oluşturmamışsa, ilacın eski ya da yeni oluşuna bakılmaksızın ilaç kullanılmalı. Tansiyon ilaçları bağımlılık yapmaz, yan etki potansiyeli düşüktür ve bu etkinin ortaya çıkışı kişiye göre değişiyor.
 
5-Sadece büyük tansiyonla ilgilenmek
Sa­de­ce bü­yük tan­si­yon­la il­gi­len­mek de has­ta­lar ta­ra­fın­dan sık­ça ya­pı­lan bir baş­ka ha­ta. Ya­pı­lan araş­tır­ma­lar kü­çük tan­si­yon kon­trol al­tı­na alın­ma­dı­ğın­da da­mar ha­ra­bi­ye­ti ris­ki­nin de­vam et­ti­ği­ni gös­te­ri­yor.
 
6- Bitkisel ilaçlardan medet ummak
Te­da­vi­de bit­ki­sel ilaç­lar, sa­rım­sak kul­la­nı­lıp ilaç­tan ­ka­çı­nıl­ma­sı da ya­pı­lan ha­ta­lar ara­sın­da. Li­mon ve sa­rım­sa­ğın tan­si­yon dü­şür­me­de­ki ro­lü mi­ni­mal olup, tek ba­şı­na yük­sek tan­si­yon te­da­vi­sin­de kul­la­nıl­mı­yor. An­cak di­ye­tin bir par­ça­sı ola­bi­lir.
 
7- Tansiyon yükselince dilaltı hapı almak
Her kan ba­sın­cı yük­sek­li­ğin­de dil- al­tı ha­pı çiğ­nen­me­me­li. Dilal­tı ha­pı sa­de­ce baş ağ­rı­sı, gö­ğüs ağ­rı­sı, ne­fes dar­lı­ğı gi­bi şi­ka­yet­le­rin ge­liş­ti­ği ve sık­lık­la bü­yük tan­si­yo­nun 180 de­ğe­ri­ni aş­tı­ğı acil du­rum­lar­da kul­la­nıl­ma­lı. Ak­si hal­de di­lal­tı ila­cı kan ba­sın­cı­nı hız­la ve kon­trol­süz dü­şü­re­rek felç, kalp kri­zi ve ölü­me yol aça­bi­li­yor.
 
8- İlacı bırakıp ‘tansiyonum yükselir mi’ diye denemek 
Kan ba­sın­cı kon­trol al­tı­na alı­nan bir has­ta­nın ila­cı bı­ra­ka­rak ‘kan ba­sın­cı ye­ni­den yük­se­le­cek mi’ di­ye de­ne­me yap­ma­sı da bü­yük bir ha­ta. An­ti­hi­per­tan­sif ilaç­lar bı­ra­kıl­sa bi­le kan ba­sın­cı­nı dü­şü­rü­cü et­ki­le­ri bir sü­re da­ha de­vam edi­yor. İlaç te­da­vi­si­nin ke­sil­me­si ve doz de­ği­şik­li­ği ke­sin­lik­le dok­tor ta­ra­fın­dan ya­pıl­ma­lı. 
 
Haber7 

HABERE YORUM KAT

YORUM KURALLARI: Risale Haber yayın politikasına uymayan;
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve BÜYÜK HARFLERLE yazılmış yorumlar
Adınız kısmına uygun olmayan ve saçma rumuzlar onaylanmamaktadır.
Anlayışınız için teşekkür ederiz.