1. HABERLER

  2. NUR TALEBELERİ

  3. Dünya-Ahiret Dengesi: Risale-i Nur Perspektifi sempozyumu
Dünya-Ahiret Dengesi: Risale-i Nur Perspektifi sempozyumu

Dünya-Ahiret Dengesi: Risale-i Nur Perspektifi sempozyumu

"Dünya-Ahiret Dengesi: Risale-i Nur Perspektifi" başlıklı ulusal bir sempozyum yapılacak

A+A-

Risale Haber-Haber Merkezi

Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Hasev Vakfı ve İstanbul İlim ve Kültür Vakfı işbirliği ile "Dünya-Ahiret Dengesi: Risale-i Nur Perspektifi" başlıklı ulusal bir sempozyum yapılacak.

Sempozyum duyurusu şöyle:

Dinî düşünce ve uygulamanın ferdî ve toplumsal hayattaki yeri, önemi ve merkeziyeti gibi hususlarda değişimler yaşanıyor. Bu anlamda, Batı toplumlarında ve onlarla kültürel, ekonomik ve siyasî ilişkiler içinde olan dünyanın diğer önemli bir kısmında da dinin etki ve öneminin azaldığına inanılmaktadır. Bu değişim süreci dünyevileşme olarak ifade edilmektedir. Küreselleşmenin bir boyutu olarak, dinin etkisini kaybettiği tüketim merkezli Batılı hayat tarzının ve değerlerin dünya genelinde yaygınlık kazandığını söylemek mümkündür. Bununla birlikte dinin bireysel ve toplumsal hayatta önem kazandığını gösteren, dinî canlanışa işaret eden emareler de mevcuttur.

Zaman ve şartlara bağlı olarak farklı mahiyette tezahür etse de ferdi ve  toplumsal hayatta  önemli unsurlardan birisi, dinî inanç ve değerlerdir. İnsanoğlu, önemli sayılabilecek birtakım sorulara din sayesinde cevap bulabiliyor. Din, insan hayatına bir anlam katıyor, bir hedef gösteriyorlar. Hayatın anlamının keşfedilmesine yardımcı oluyor. Hayatı farkında olarak yaşamaya yardımcı oluyor.‘Ben kimim?’, ‘Nereden geliyorum, nereye gidiyorum?’ gibi temel sorulara cevap verimenin yanı sıra toplumu bir arada tutan ve toplumsal dayanışmayı sağlayan ortak değerlerin tesisine katkı sağlıyor. Yine sorumluluk duygusunun gelişmesinde ve toplumsal hayatı şekillendiren değer, norm ve kuralların üretilmesinde önemli rol oynuyor. Eylemlerimiz için birer kılavuz görevi görüyor.İnananların ebedi kurtuluşu ve mutluluğu için yol gösterici oluyor. Dolayısıyla dini duygular hem dünya hem de  ahiret hayatı bakımından saadet vesilesidir. Bu açıdan,  dünyevileşme, dindarlar için sınırlı bir dünya hayatı için sonsuz bir ahiret hayatının feda edilmesi anlamına geliyor.

İşte bu ulusal sempozyumun genel amacı; din-toplum ilişkilerini araştırmak, bu sürecin sebep olduğu sorunları teşhis etmek, tartışmak ve çözüm önerileri sunmaktır. Bu anlamda Said Nursi’nin çağdaş Kur’an tefsiri Risale-i Nur Külliyatı, dünyevileşme süreci bağlamında incelenmesi gereken önemli bir kaynaktır. Risale-i Nur Külliyatı dünyevileşme süreci açısından incelenecek, özelde İslâm toplumunun ve genelde bütün insanlığın dünyevî ve uhrevî saadetine hangi ölçüde katkı sağladığı ilim ehli tarafından araştırılıp tartışılacak.

Sempozyum Alt Başlıkları
a)Teorik ve Felsefî Tartışmalar

İnsanın Mahiyeti, Fıtratı ve Hilafeti
Hayatın Manası Nedir?
İlim-İman-Amel İlişkisi ve Varoluşu Anlamlandırmaya Katkısı
Dünyanın Manası ve Mahiyeti Nedir?
Din-Dünya İlişkisi ve Dengesi
Kemiyet-Keyfiyet İlişkisi
Dünyevileşme Nedir?

b) Dünyevileşmenin Tezahürleri
Modern Dünyanın İçinde Bulunduğu Durum
Para ve Dindarlık
Din ve Kişisel Menfaatler
Hazcılık
Güç ve Şöhret Sarmalı

c) Dünyevileşme ile İrtibatlı Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Irkçılık, Sosyal Adaletsizlik ve Toplumsal Dengesizlik ve Çözüm Önerileri
Şiddet Kültürünü Besleyen Faktörler ve Çözümleri
Sorunların Çözümünde Nursi’nin Acz, Fakr ve Şefkat Esaslı Hizmet Mesleği
Sorunların Çözümünde Nursi’nin Muavenet, Şefkat ve Yardımlaşma Esaslı Yaklaşımı
Nursi’nin İktisat Anlayışının Problemlerin Çözümüne Katkısı
Tüketim Alışkanlıklarının Yönetimine İlişkin Çözümler
Ahiret İnancının Sorunların Çözümündeki Rolü
Dünyanın Mahiyeti ve İnsanlığın Mutluluğu Yönünde Kullanımı

d) İnsan, İman, Ahlak ve Dünyevileşme
Bütüncül Ahlak Anlayışı ve İnsanlığın Geleceği
İlim ve İmana Dayalı Ahlak Anlayışının Boyutları ve Nitelikleri
Pozitivist İlim Anlayışına Karşı İmanı Güçlendirmenin Önemi
Sorumluluk ve Hesap Verebilirlik Duygusunun Geliştirilmesinde İmanın Rolü
Şefkat ve Merhamet Duygularının Geliştirilmesinde İmanın Katkısı ve Rolü
İnsanın Mükerrem Oluşu
İnsan ve Edep

Sempozyum 9-11 Mayıs 2014 tarihlerinde Dicle Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek.