1. YAZARLAR

  2. Ahmet AY

  3. Bize yeni bir özgürlük gerek
Ahmet AY

Ahmet AY

pan>

En bscrA+tle">crA-ript>

meta itemprop="arBody">
ent="İnsan, nihayetinde insandır. Ne kadar kendini geliştirirse geliştirsin, insandır. Ne kadar servet edinirse edinsin, insandır. Ne kadar metin ezbermetin ez edinsin, insandır. Ne k="pn><öğret edinöğret edinsin, insandır. Ne kzeî,olaida,olsudinsin, insandVetism-tnışz-Z]ışlışz-Zhepnsin, ,ol">Akr. '.rümnsanBunun id>Aki, belke yeni yamnötz edyetbu id>Aki acz s!' kabnfoet şi, igi çok e yen Üyen' kavu geavaanHok e yen k? Ben k? Ben k n' bimek? Ölîsya,Sus!inmeBize ye!inmeBizîsanlatmnsk,âmea ye!inmez,oldu. Ben k n' olduğumuzun id>Akiında lakt? Benlyeslaif ettÜyemiz.jpken ylptburü id>Aki… Hok haemizin id>Aki, ayoğuşltış…Yok,yok,id>Akkadlionriın karuşlam yyortbunu. Bu, aparı a iz’, ,vn 'utâmea asötz e;ünn. ent="Sarace Allah’,ünnnirer, ayrü aslşmasbu ikiyara tüyeninninsandKdlion-i in hatü sölîne ,v sölînmeBiz cnültaleblîsk e yuudlumalî,boyutludaan Allah’n’a ilah olduğun,ünnniredinadar d-nur yetinde olduğun,ünnnirean Fahaut Kâintalin (a.s.m.) peygaom/m olduğun,ünnniredinadar d-nu yetrseleyici,v teb Üye muhif"p,ol"n makam yn,oeavtaan Aksi olduğunasise, maerlllahinsin, lin adar d-nu id>Akidyetyetbenisova oluartysbğuyaza Htta adar d-nu “nuruce”yeniin, ,ol">Akrgörmez. Ogi . 'insansandDmea fazlış olduğunuğdönñ dandÇnñküSaray önaray>Cumcnn' şmnsa koy.rübğukayenigüçyoktuanBuğdönñcgezegsan, nihayetîsi vadısoegsoktayay, şmnsadıvn 'uthatr kenye!mez,şmnsaşzl vadıFibj"u’da,SNemruttargör>Enovaz. htm">Kaakkze dahi lvınrs siteyortsiyasü jpken yda. Suruce dahi m y? Karu’la aszengplaykte… MedBiz meatecelli.phcar>Dev… Semud kavmelli…Neysi…>Kdar alebze yen/m ilah ol">Akrtopltm">kabnf ettrmektismeyiuyleb, aslşmaskdar alebze sin, i"Sartergör>Euylebezegsan, nigsoktaş nda lakt? Belke Nemrut da,SFibj"u asbu ilah 'ke.comlbze sçevlesçeatlellasi val">En bs>Enovlasi v. Sşmnsaetaynaylar yyorlasi vvn ,şmnsaşzl vktisminovlasi v. Karuşlar yn,yeniİbrahim (a.s.)vn 'utyeniMuda,(a.s.)rı am;">Ai vbue.comlalebze hepn. 'palebzyetsaklay.rülasi v. Hepntm"rüvsyap.rülasi v. Fakat dahi irsr ale,hatalebze yesr rr ale. B rrene.comlbzrene.cok ha' ğımekts="e.comlpeguter ac virseandımrut vsFibj"u askabnf ebimer alebueHava d vsyen kalebzyeke şrtayları a ettale:“Sizin ilahşmnszkkz nda laktyiz?”Hâlbuke n' ımrut, n' bisFibj"u çeaykte39;npşltm tarlasi v. Heniin, ,gibe yen/m iin, insyaza EDevlinadmykte3, n'fr>Dev3, aczredinar yı"İn. 'pte39yeniytm"k iin, . B r j"uçtop>Ak,âmuşlty soncbuandımrutun yeni biu-teda try {m yyi vbe!minovum; am">Fibj"u’une.comt vboyuyre.cstjpkem yaşadıanlatşlnsandBuyaray lli.belke n kdar d-nu bğukalar yni"Sass>Enrgörmeyebğuyam tarmnsan.im ye!ir?Hstjp vktiyid r jslşmas… ent="a iç iç .im olduğunuhatşrlatşandRabbin tvışzınrt vrmz edinfakat küçlfkaleb inekle,b 'insandıysi… B zim yu ikireze!in yetsapm">soktadetaylaynaylsan, nihaye: Kdar slaifalebze syisyap.tma. Kdar slaifalebze ğdir nsyap.td açtaylSiten yetAllahslaifbze oğrusyap.t yyorlas vs039;deunasr m! B r d-nu benisen'ke.claldinovâlî, dinu kdar iid … Bğukalar yn vbğukainekesre, vesaen/, vesaen/…Ahinsin, . B !minovsudine, d ıslah olmazn, ,cehennemin yetsgezegSitende.Ne dinovumsyen ölî? Cehennemnsin, lin Sitende,olai mu?Olai,,olai-Zhen t nışl,olai.Fıtrtalina uygu39;nin ty n, belke yeniyaray lli.fıtrtalina uygu39yeni nlay tarla kdar d-nu nlay ty nnsin, , aslşmaskdar sen' inefkat göterrminovdaan Belke htm">Kaa’nasbölînsin, çtayl“n'fisalebze zu!medizîr”ol">Akrtlaif etonribuyazreddiandÇnñküSyu iin, çt9;n.com/siylcukhi iibe s="egörğdĶnñ d, s="e şittÜyeni, s=ves ettÜyeze ssmeyen n'fse, yu bir özgĶnrtl liy">Akron,üyi k etonzale. Aksine; ineklelime s!' dola9yeniodaasıalmnszkknsaar ym tar yeni ylcuk iibe r 'seşzlkem k,e.cstjpkem k i">AntidiandVn 'utecza dolabn yanı s="eineye ssmeyen yenibebe, isovgusuz/sovamsuz yeniinekesreS'nin ilaçdetaylalmae.cor yrtl lintış iibe… Bu yeni ylcuğ,üyi k midia? Hey'seinelbyânda ldiandDimem o .i;bz039;şmnsaetsiyle r zeldiandÖir özgĶeSus!' errcihtestoianBuraasBest zediuz’nyaptaşadıyenih öteyyslaifbze yâd etonktisminovum.Best zediuz, Şualartisimli eslebzyettvrin idar>d-nur vrdeda th öteyyu “Gör>E dönth öteyy,e.cok hae ssmib¬daaenâmutlAkrolan yeniesar>D”vn ,bğukayeniyrde “aynenâssmibdatyenih öteyy”ol">Akrtlaif edinovndÇle , çmlşi val"ecgndÇnñküSyölîsen' yenih öteyyn'fsesonrhamyânda l,Sus!coks zu!nind dandHemnsin, lar yn zorla bir öze gelildeda t(kapiır'zmn.omnñ'zmnd n,n' birsgezz)9yeniortamasseite!miar ;şmnsaeninsansllışmaash kmnn. 'tmaktadnsanent="ışmakdar jpkelar yni"yapm"k ismedkalebvsyapm"k ismemedkaleblli.pam bir ö olduklar yn vğdönñ dasek;yapm"k ismedkalebn' er-sldeda ace izin siteldeda tvsfakat yapm"k ismemedkalebze ss isismemin kabnf etmedda tyeniğdigezegparçış olm"k yadnsa-erdye!ire.coldıyeniinekesre… Be39;ndnsa-er ym. B r ineyâmea sölîyeyem mi er yc vktcnr>Dle: BecgSalkeol">Akr bir özgĶnmnznn. zeninsktanZhen039;den ,>Bize yeniursu sl ,bğu,bğuan. 't tarnszkvshi cetbunun kavga;şmns siteyoruz topltmol">Ak: Fnrt ol">Akr bir özgĶnmnznn. zenma! Evy,etopltmol">Akr bir önz belke, am">fnrt ol">Akrhi cetaçmazlrasbrı şunovaz. htm">De>fnrtl/m olduğumuzu sspat ebiminovaz. ÇnñküSsismemkkzi>fnrt ol">Akrnda l,Snuruce'ye ">D,ol">Akrgör>Enov. Ölîskabnf ebinovnPeki, bui bir özgürnışl,. zennsyarü?Öom/gkalnsin, lin adar d-nu id>Ak s!'… Ybn' Best zediuz’n“En' alt="Rsi”isimli eslebzyetbrseattÜye iibe, ayrü ne edin“"e”in id>Akilli… B zim erdhter ymnszkadar mizi id>Akid ha' gee çeom/migSitende. ent="Ģn.cok haenu id>Aki,laynaylediuzasâlimu id>Aki.1Tnüslaifalebziyrbn' oeavduğuiyriorış. en geen“ne”v z">Gu…
duy">ld10X600 -->
e">crAuk m y? Şefkat mi?EB TV

e">crAuk irin ynirea mi?-1span>

DÜNYA
'.reholder="YORUMUNUZ" maxleng" wi100+0/s/ape=ar> solnpuscript thidden"'ynnner"/n>'ynndata-vat="100pan>'y_so3261an>'.reholder="AD-SOYAD="100lnpuscript tsubmit"
D,.lic=dinirsci cnültalevn ,ilışinsiançdeta s 'insansesçeredinimlan.uralçtaylSîsyazşltm tar,Akerrn.ulpken lty nnvsBÜYÜK HARFLERLEsyazşlt tar novumlart